CENPA 2016 Group Photo

URL: 

https://www.npl.washington.edu/cenpa-group-photos